Với bài giảng E-Learning này sẽ giúp các em nắm rỏ hơn khái niệm về Hàm là gì? Sử dụng hàm có lợi ích gì? Hàm do đâu mà có?... Ngoài ra còn giúp các em sử dụng thành thạo các hàm cơ bản trong chủ đề như hàm: "Sum, Max, Min, Average".